Ubuntu-VN [Bỏ phiếu]Giữ hay gửi trả đĩa CD Ubuntu

Cua Dừa coconutcrab at ubuntu-vn.org
Mon Jun 28 10:06:07 BST 2010


 Chào mọi người, hiện tại chúng ta có hai lựa chọn với những đĩa CD mà
Shipit đã gửi, đó là gửi trả lại, hoặc là để Canonical trả thuế (262$
+ khoảng 40$ tiền lưu kho). Chúng ta cần cân nhắc là 300$ là một số
tiền khá lớn, nếu tự ghi sẽ có thể ghi 3000 đĩa CD. Cuộc bỏ phiếu này
sẽ diễn ra tới 12h trưa ngày 29-6, sau đó sẽ trả lời cho shipit.


More information about the Ubuntu-VN mailing list