Ubuntu-VN Digest, Vol 11, Issue 3

Yang Ha Nguyen cmpitg at gmail.com
Sat Aug 21 06:54:24 BST 2010


Hi,

Bác thử chỉnh lại encoding của mail client/webmail interface của bác
thành Automatic hoặc UTF-8 xem.

On Fri, Aug 20, 2010 at 09:17:22PM +0700, Đăng kí web wrote:
>Sao thư trong mail-list của Ubuntu-vn mình chữ toàn dấu hỏi nhỉ ? Của
>Hanoi-LUG thấy bình thường.
>(* ví dụ: *
>> Ch?o m?i ng??i,
>> Nh? ?? bi?t, ng?y 20/08 t?i l? h?n cu?i c?ng ?? ch?ng ta ho?n th?nh n?t
>> Beginner Guide.
>> Hi?n t?i, tr?n Wiki, n?i dung quan tr?ng nh?t c?a Wiki hi?n t?i v?n ch?a
>> ???c th?c hi?n, do c?n ch?a th?ng nh?t v? l?n k? ho?ch th?c hi?n ???c.
>> ?? l? vi?c s? d?ng Video <C? thuy?t minh> ?? h??ng d?n c?i ??t, hay s?
>> d?ng
>> h?nh ?nh v? text minh h?a.
>>
>> M?nh c?ng ?? ??t v?n ?? l? s? d?ng Video c?i ??t thuy?t minh s? tr?c
>> quan v?
>> d? d?ng ti?p c?n h?n cho ng??i d?ng m?i.
>> Nh?ng vi?c th?c hi?n th? v?n ch?a ???c x?c ti?n.
>> Nh? m?nh v? anh Giang c? b?n b?c l? nh? nhocval l?m v? n?y, nh?ng m?nh
>> ch?a
>> li?n h? ???c. Trong khi ng?y due s?p ??n r?i.
>>
>> ??nh gi? ti?n ?? Beginner Guide :
>> + M?c "Chu?n b? cho c?i ??t" do anh Giang ??m nhi?m vi?t r?t k? c?ng, n?i
>> chung l? r?t t?t, nh?ng theo ? ki?n ch? quan th? ph?n n?y c? v? h?i d?i,
>> ta
>> n?n move ch? b?i vi?t c?a anh Giang sang m?t m?c t? chi ti?t, cho ai mu?n
>> t?m hi?u s?u h?n, c?n s? c? ??ng l?i ph?n n?y ?? mem m?i d? ti?p c?n. ?
>> ki?n
>> m?i ng??i th? n?o ? (R?t c?m ?n anh Giang v? b?i vi?t r?t chi ti?t).
>> + M?c "C?i ??t Ubuntu" - ch?a c? ai nh?n, nh?ng v?n c?n ch?a th?ng nh?t
>> c?ch
>> l?m (nh? m?nh ?? n?i ? tr?n).
>> + Troubleshoot : <Tr?ng>
>> + M?c "s? d?ng Ubuntu c? b?n" : ho?n th?nh ph?n l?n, c?n m?t s? h?nh ?nh
>> undertaker ch?a Upload v? h?nh nh? c?n b?i Perfect Desktop n?a.
>> + FAQ : M?i c? 4 c?u h?i, c?n qu? ?t so v?i c?c v?n ?? th??ng g?p th?ng
>> d?ng.
>> ...
>>
>> ??nh gi? chung c?ng vi?c l? ch?a ???c t?t l?m (c? ph?n tr?ch nhi?m kh?
>> l?n
>> t? ph?a m?nh)
>> Nh?ng r?t c?m ?n t?t c? m?i ng??i ?? tham gia, mong m?i ng??i c?ng quy?t
>> t?m
>> ho?n th?nh Beginner Guide ??ng th?i h?n m? ch?ng ta ?? ??t ra.
>> C?m ?n t?t c? m?i ng??i,
>>
>> Th?n g?i,
>> MrTux
>
>------------------------------
>
>Message: 2
>Date: Fri, 20 Aug 2010 07:49:55 +0700
>From: Yang Ha Nguyen <cmpitg at gmail.com>
>Subject: Re: Ubuntu-VN [Nh?m T?i Li?u] - Ti?n ?? v? vi?c ho?n th?nh
>    Beginner Guide
>To: Ubuntu VN <ubuntu-vn at lists.ubuntu.com>
>Message-ID: <20100820004954.GB1941 at tim>
>Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed
>
>On Thu, Aug 19, 2010 at 09:46:23PM +0700, V? V?n H?ng Ng?c  wrote:
>>T? 9/8 ??n 16/8 m?ng nh? em h? n?n kh?ng v?o vi?t ???c, ?ang c? g?ng vi?t
>>th?m (ch? y?u gi? ?ang vi?t l?i m?t s? c?u c?a FAQ c?).
>>
>>On Tue, 17 Aug 2010 21:04:19 +0700, MrTux <mrtux at ubuntu-vn.org> wrote:
>>
>>> Ch?o m?i ng??i,
>>> Nh? ?? bi?t, ng?y 20/08 t?i l? h?n cu?i c?ng ?? ch?ng ta ho?n th?nh n?t
>>> Beginner Guide.
>>> Hi?n t?i, tr?n Wiki, n?i dung quan tr?ng nh?t c?a Wiki hi?n t?i v?n ch?a
>>> ???c th?c hi?n, do c?n ch?a th?ng nh?t v? l?n k? ho?ch th?c hi?n ???c.
>>> ?? l? vi?c s? d?ng Video <C? thuy?t minh> ?? h??ng d?n c?i ??t, hay s?
>>> d?ng
>>> h?nh ?nh v? text minh h?a.
>>>
>>> M?nh c?ng ?? ??t v?n ?? l? s? d?ng Video c?i ??t thuy?t minh s? tr?c
>>> quan v?
>>> d? d?ng ti?p c?n h?n cho ng??i d?ng m?i.
>>> Nh?ng vi?c th?c hi?n th? v?n ch?a ???c x?c ti?n.
>>> Nh? m?nh v? anh Giang c? b?n b?c l? nh? nhocval l?m v? n?y, nh?ng m?nh
>>> ch?a
>>> li?n h? ???c. Trong khi ng?y due s?p ??n r?i.
>>>
>>> ??nh gi? ti?n ?? Beginner Guide :
>>> + M?c "Chu?n b? cho c?i ??t" do anh Giang ??m nhi?m vi?t r?t k? c?ng, n?i
>>> chung l? r?t t?t, nh?ng theo ? ki?n ch? quan th? ph?n n?y c? v? h?i d?i,
>>> ta
>>> n?n move ch? b?i vi?t c?a anh Giang sang m?t m?c t? chi ti?t, cho ai mu?n
>>> t?m hi?u s?u h?n, c?n s? c? ??ng l?i ph?n n?y ?? mem m?i d? ti?p c?n. ?
>>> ki?n
>>> m?i ng??i th? n?o ? (R?t c?m ?n anh Giang v? b?i vi?t r?t chi ti?t).
>>> + M?c "C?i ??t Ubuntu" - ch?a c? ai nh?n, nh?ng v?n c?n ch?a th?ng nh?t
>>> c?ch
>>> l?m (nh? m?nh ?? n?i ? tr?n).
>>> + Troubleshoot : <Tr?ng>
>>> + M?c "s? d?ng Ubuntu c? b?n" : ho?n th?nh ph?n l?n, c?n m?t s? h?nh ?nh
>>> undertaker ch?a Upload v? h?nh nh? c?n b?i Perfect Desktop n?a.
>>> + FAQ : M?i c? 4 c?u h?i, c?n qu? ?t so v?i c?c v?n ?? th??ng g?p th?ng
>>> d?ng.
>>> ...
>>>
>>> ??nh gi? chung c?ng vi?c l? ch?a ???c t?t l?m (c? ph?n tr?ch nhi?m kh?
>>> l?n
>>> t? ph?a m?nh)
>>> Nh?ng r?t c?m ?n t?t c? m?i ng??i ?? tham gia, mong m?i ng??i c?ng quy?t
>>> t?m
>>> ho?n th?nh Beginner Guide ??ng th?i h?n m? ch?ng ta ?? ??t ra.
>>> C?m ?n t?t c? m?i ng??i,
>>>
>>> Th?n g?i,
>>> MrTux )
>Phạm Văn Hùng, SoHUT,QV,BN
>"Điều khó hiểu nhất trên Thế Giới chính là việc chúng ta có thể .... hiểu
>được thế giới" (Albert Einstein)
>
>
>2010/8/20 <ubuntu-vn-request at lists.ubuntu.com>
>
>> Send Ubuntu-VN mailing list submissions to
>>    ubuntu-vn at lists.ubuntu.com
>>
>> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>>    https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-vn
>> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
>>    ubuntu-vn-request at lists.ubuntu.com
>>
>> You can reach the person managing the list at
>>    ubuntu-vn-owner at lists.ubuntu.com
>>
>> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
>> than "Re: Contents of Ubuntu-VN digest..."
>>
>>
>> Today's Topics:
>>
>>  1. Re: [Nh?m T?i Li?u] - Ti?n ?? v? vi?c ho?n th?nh Beginner
>>   Guide (V? V?n H?ng Ng?c)
>>  2. Re: [Nh?m T?i Li?u] - Ti?n ?? v? vi?c ho?n th?nh Beginner
>>   Guide (Yang Ha Nguyen)
>>  3. Re: [Nh?m T?i Li?u] - Ti?n ?? v? vi?c ho?n th?nh Beginner
>>   Guide (MrTux)
>>  4. Re: [Nh?m T?i Li?u] - Ti?n ?? v? vi?c ho?n th?nh Beginner
>>   Guide (Yang Ha Nguyen)
>>
>>
>> ----------------------------------------------------------------------
>>
>> Message: 1
>> Date: Thu, 19 Aug 2010 21:46:23 +0700
>> From: V? V?n H?ng Ng?c  <vhngoc at ubuntu-vn.org>
>> Subject: Re: Ubuntu-VN [Nh?m T?i Li?u] - Ti?n ?? v? vi?c ho?n th?nh
>>    Beginner Guide
>> To: "Ubuntu-VN list" <ubuntu-vn at lists.ubuntu.com>
>> Message-ID: <op.vhownkt2lrei3l at localhost.localdomain>
>> Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed; delsp=yes
>>
>> T? 9/8 ??n 16/8 m?ng nh? em h? n?n kh?ng v?o vi?t ???c, ?ang c? g?ng vi?t
>> th?m (ch? y?u gi? ?ang vi?t l?i m?t s? c?u c?a FAQ c?).
>>
>> On Tue, 17 Aug 2010 21:04:19 +0700, MrTux <mrtux at ubuntu-vn.org> wrote:
>>
>> > Ch?o m?i ng??i,
>> > Nh? ?? bi?t, ng?y 20/08 t?i l? h?n cu?i c?ng ?? ch?ng ta ho?n th?nh n?t
>> > Beginner Guide.
>> > Hi?n t?i, tr?n Wiki, n?i dung quan tr?ng nh?t c?a Wiki hi?n t?i v?n ch?a
>> > ???c th?c hi?n, do c?n ch?a th?ng nh?t v? l?n k? ho?ch th?c hi?n ???c.
>> > ?? l? vi?c s? d?ng Video <C? thuy?t minh> ?? h??ng d?n c?i ??t, hay s?
>> > d?ng
>> > h?nh ?nh v? text minh h?a.
>> >
>> > M?nh c?ng ?? ??t v?n ?? l? s? d?ng Video c?i ??t thuy?t minh s? tr?c
>> > quan v?
>> > d? d?ng ti?p c?n h?n cho ng??i d?ng m?i.
>> > Nh?ng vi?c th?c hi?n th? v?n ch?a ???c x?c ti?n.
>> > Nh? m?nh v? anh Giang c? b?n b?c l? nh? nhocval l?m v? n?y, nh?ng m?nh
>> > ch?a
>> > li?n h? ???c. Trong khi ng?y due s?p ??n r?i.
>> >
>> > ??nh gi? ti?n ?? Beginner Guide :
>> > + M?c "Chu?n b? cho c?i ??t" do anh Giang ??m nhi?m vi?t r?t k? c?ng, n?i
>> > chung l? r?t t?t, nh?ng theo ? ki?n ch? quan th? ph?n n?y c? v? h?i d?i,
>> > ta
>> > n?n move ch? b?i vi?t c?a anh Giang sang m?t m?c t? chi ti?t, cho ai mu?n
>> > t?m hi?u s?u h?n, c?n s? c? ??ng l?i ph?n n?y ?? mem m?i d? ti?p c?n. ?
>> > ki?n
>> > m?i ng??i th? n?o ? (R?t c?m ?n anh Giang v? b?i vi?t r?t chi ti?t).
>> > + M?c "C?i ??t Ubuntu" - ch?a c? ai nh?n, nh?ng v?n c?n ch?a th?ng nh?t
>> > c?ch
>> > l?m (nh? m?nh ?? n?i ? tr?n).
>> > + Troubleshoot : <Tr?ng>
>> > + M?c "s? d?ng Ubuntu c? b?n" : ho?n th?nh ph?n l?n, c?n m?t s? h?nh ?nh
>> > undertaker ch?a Upload v? h?nh nh? c?n b?i Perfect Desktop n?a.
>> > + FAQ : M?i c? 4 c?u h?i, c?n qu? ?t so v?i c?c v?n ?? th??ng g?p th?ng
>> > d?ng.
>> > ...
>> >
>> > ??nh gi? chung c?ng vi?c l? ch?a ???c t?t l?m (c? ph?n tr?ch nhi?m kh?
>> > l?n
>> > t? ph?a m?nh)
>> > Nh?ng r?t c?m ?n t?t c? m?i ng??i ?? tham gia, mong m?i ng??i c?ng quy?t
>> > t?m
>> > ho?n th?nh Beginner Guide ??ng th?i h?n m? ch?ng ta ?? ??t ra.
>> > C?m ?n t?t c? m?i ng??i,
>> >
>> > Th?n g?i,
>> > MrTux
>>
>> ------------------------------
>>
>> Message: 2
>> Date: Fri, 20 Aug 2010 07:49:55 +0700
>> From: Yang Ha Nguyen <cmpitg at gmail.com>
>> Subject: Re: Ubuntu-VN [Nh?m T?i Li?u] - Ti?n ?? v? vi?c ho?n th?nh
>>    Beginner Guide
>> To: Ubuntu VN <ubuntu-vn at lists.ubuntu.com>
>> Message-ID: <20100820004954.GB1941 at tim>
>> Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed
>>
>> On Thu, Aug 19, 2010 at 09:46:23PM +0700, V? V?n H?ng Ng?c  wrote:
>> >T? 9/8 ??n 16/8 m?ng nh? em h? n?n kh?ng v?o vi?t ???c, ?ang c? g?ng vi?t
>> >th?m (ch? y?u gi? ?ang vi?t l?i m?t s? c?u c?a FAQ c?).
>> >
>> >On Tue, 17 Aug 2010 21:04:19 +0700, MrTux <mrtux at ubuntu-vn.org> wrote:
>> >
>> >> Ch?o m?i ng??i,
>> >> Nh? ?? bi?t, ng?y 20/08 t?i l? h?n cu?i c?ng ?? ch?ng ta ho?n th?nh n?t
>> >> Beginner Guide.
>> >> Hi?n t?i, tr?n Wiki, n?i dung quan tr?ng nh?t c?a Wiki hi?n t?i v?n ch?a
>> >> ???c th?c hi?n, do c?n ch?a th?ng nh?t v? l?n k? ho?ch th?c hi?n ???c.
>> >> ?? l? vi?c s? d?ng Video <C? thuy?t minh> ?? h??ng d?n c?i ??t, hay s?
>> >> d?ng
>> >> h?nh ?nh v? text minh h?a.
>> >>
>> >> M?nh c?ng ?? ??t v?n ?? l? s? d?ng Video c?i ??t thuy?t minh s? tr?c
>> >> quan v?
>> >> d? d?ng ti?p c?n h?n cho ng??i d?ng m?i.
>> >> Nh?ng vi?c th?c hi?n th? v?n ch?a ???c x?c ti?n.
>> >> Nh? m?nh v? anh Giang c? b?n b?c l? nh? nhocval l?m v? n?y, nh?ng m?nh
>> >> ch?a
>> >> li?n h? ???c. Trong khi ng?y due s?p ??n r?i.
>> >>
>> >> ??nh gi? ti?n ?? Beginner Guide :
>> >> + M?c "Chu?n b? cho c?i ??t" do anh Giang ??m nhi?m vi?t r?t k? c?ng,
>> n?i
>> >> chung l? r?t t?t, nh?ng theo ? ki?n ch? quan th? ph?n n?y c? v? h?i d?i,
>> >> ta
>> >> n?n move ch? b?i vi?t c?a anh Giang sang m?t m?c t? chi ti?t, cho ai
>> mu?n
>> >> t?m hi?u s?u h?n, c?n s? c? ??ng l?i ph?n n?y ?? mem m?i d? ti?p c?n. ?
>> >> ki?n
>> >> m?i ng??i th? n?o ? (R?t c?m ?n anh Giang v? b?i vi?t r?t chi ti?t).
>> >> + M?c "C?i ??t Ubuntu" - ch?a c? ai nh?n, nh?ng v?n c?n ch?a th?ng nh?t
>> >> c?ch
>> >> l?m (nh? m?nh ?? n?i ? tr?n).
>> >> + Troubleshoot : <Tr?ng>
>> >> + M?c "s? d?ng Ubuntu c? b?n" : ho?n th?nh ph?n l?n, c?n m?t s? h?nh ?nh
>> >> undertaker ch?a Upload v? h?nh nh? c?n b?i Perfect Desktop n?a.
>> >> + FAQ : M?i c? 4 c?u h?i, c?n qu? ?t so v?i c?c v?n ?? th??ng g?p th?ng
>> >> d?ng.
>> >> ...
>> >>
>> >> ??nh gi? chung c?ng vi?c l? ch?a ???c t?t l?m (c? ph?n tr?ch nhi?m kh?
>> >> l?n
>> >> t? ph?a m?nh)
>> >> Nh?ng r?t c?m ?n t?t c? m?i ng??i ?? tham gia, mong m?i ng??i c?ng quy?t
>> >> t?m
>> >> ho?n th?nh Beginner Guide ??ng th?i h?n m? ch?ng ta ?? ??t ra.
>> >> C?m ?n t?t c? m?i ng??i,
>> >>
>> >> Th?n g?i,
>> >> MrTux
>> >--
>> >Ubuntu-VN mailing list
>> >Ubuntu-VN at lists.ubuntu.com
>> >Modify settings or unsubscribe at:
>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-vn
>>
>> Dear c?c b?c,
>>
>> Em s? lo v? vi?t ph?n c?i ??t Ubuntu b?ng CD, USB Boot, v? Wubi cho k?p
>> deadline (h?m nay). C?n l?i em m?nh c? th? th?m v? ch?nh s?a d?n d?n
>> cho h?p l? v? ti?n ?ch (s? d?ng screencast, ...)
>>
>> G?p ? nh?: Em ngh? tr?n wiki m?nh n?n vi?t theo chu?n v? ??p ??p m?t
>> ch?t. V? d? nh? v? tr? c?a d?u ch?m, ph?y, kho?ng c?ch gi?a k? t? v?
>> d?u, vi?t b?ng ch? thay v? b?ng s? trong nh?ng c?m t? nh? "m?t s?", "m?t
>> ch?t", ... d?ng th? XHTML thay v? HTML (<br /> thay v? <br>)... C? th?
>> l?y wiki c?a Ubuntu ho?c Wikipedia l?m chu?n. M?c d? ch? l? nh? nh?t
>> th?i nh?ng s? ??p v? professional h?n.
>>
>> Best regards,
>> --
>> Yang Nguyen
>> Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
>> Life is a hack
>>
>>
>>
>>
>> ------------------------------
>>
>> Message: 3
>> Date: Fri, 20 Aug 2010 13:42:45 +0700
>> From: MrTux <mrtux at ubuntu-vn.org>
>> Subject: Re: Ubuntu-VN [Nh?m T?i Li?u] - Ti?n ?? v? vi?c ho?n th?nh
>>    Beginner Guide
>> To: Ubuntu VN <ubuntu-vn at lists.ubuntu.com>
>> Message-ID:
>>    <AANLkTikuqK8JYn+0ARf=3==w+_0OAGchUU0FqeO7q7RL at mail.gmail.com<w%2B_0OAGchUU0FqeO7q7RL at mail.gmail.com>
>> >
>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>>
>> S?ng nay, nhocval c? nh?n cho m?nh, Video ?? l?m xong nh?ng th?y bi?u h?n
>> 700MB.
>> Ch?a bi?t gi?i quy?t ki?u g? :)
>> M?nh v? nhocval ?? l?m 2 c?i video, 1 cho phi?n b?n c?i ??t b?ng Ti?ng
>> Vi?t,
>> 1 c?i b?ng Ti?ng Anh.
>> Ch?t n?a m?nh s? ho?n thi?n b?i vi?t b?ng GRUB4DOS.
>>
>> 2010/8/20 Yang Ha Nguyen <cmpitg at gmail.com>
>>
>> > On Thu, Aug 19, 2010 at 09:46:23PM +0700, V? V?n H?ng Ng?c  wrote:
>> > >T? 9/8 ??n 16/8 m?ng nh? em h? n?n kh?ng v?o vi?t ???c, ?ang c? g?ng
>> vi?t
>> > >th?m (ch? y?u gi? ?ang vi?t l?i m?t s? c?u c?a FAQ c?).
>> > >
>> > >On Tue, 17 Aug 2010 21:04:19 +0700, MrTux <mrtux at ubuntu-vn.org> wrote:
>> > >
>> > >> Ch?o m?i ng??i,
>> > >> Nh? ?? bi?t, ng?y 20/08 t?i l? h?n cu?i c?ng ?? ch?ng ta ho?n th?nh
>> n?t
>> > >> Beginner Guide.
>> > >> Hi?n t?i, tr?n Wiki, n?i dung quan tr?ng nh?t c?a Wiki hi?n t?i v?n
>> ch?a
>> > >> ???c th?c hi?n, do c?n ch?a th?ng nh?t v? l?n k? ho?ch th?c hi?n ???c.
>> > >> ?? l? vi?c s? d?ng Video <C? thuy?t minh> ?? h??ng d?n c?i ??t, hay s?
>> > >> d?ng
>> > >> h?nh ?nh v? text minh h?a.
>> > >>
>> > >> M?nh c?ng ?? ??t v?n ?? l? s? d?ng Video c?i ??t thuy?t minh s? tr?c
>> > >> quan v?
>> > >> d? d?ng ti?p c?n h?n cho ng??i d?ng m?i.
>> > >> Nh?ng vi?c th?c hi?n th? v?n ch?a ???c x?c ti?n.
>> > >> Nh? m?nh v? anh Giang c? b?n b?c l? nh? nhocval l?m v? n?y, nh?ng m?nh
>> > >> ch?a
>> > >> li?n h? ???c. Trong khi ng?y due s?p ??n r?i.
>> > >>
>> > >> ??nh gi? ti?n ?? Beginner Guide :
>> > >> + M?c "Chu?n b? cho c?i ??t" do anh Giang ??m nhi?m vi?t r?t k? c?ng,
>> > n?i
>> > >> chung l? r?t t?t, nh?ng theo ? ki?n ch? quan th? ph?n n?y c? v? h?i
>> d?i,
>> > >> ta
>> > >> n?n move ch? b?i vi?t c?a anh Giang sang m?t m?c t? chi ti?t, cho ai
>> > mu?n
>> > >> t?m hi?u s?u h?n, c?n s? c? ??ng l?i ph?n n?y ?? mem m?i d? ti?p c?n.
>> ?
>> > >> ki?n
>> > >> m?i ng??i th? n?o ? (R?t c?m ?n anh Giang v? b?i vi?t r?t chi ti?t).
>> > >> + M?c "C?i ??t Ubuntu" - ch?a c? ai nh?n, nh?ng v?n c?n ch?a th?ng
>> nh?t
>> > >> c?ch
>> > >> l?m (nh? m?nh ?? n?i ? tr?n).
>> > >> + Troubleshoot : <Tr?ng>
>> > >> + M?c "s? d?ng Ubuntu c? b?n" : ho?n th?nh ph?n l?n, c?n m?t s? h?nh
>> ?nh
>> > >> undertaker ch?a Upload v? h?nh nh? c?n b?i Perfect Desktop n?a.
>> > >> + FAQ : M?i c? 4 c?u h?i, c?n qu? ?t so v?i c?c v?n ?? th??ng g?p
>> th?ng
>> > >> d?ng.
>> > >> ...
>> > >>
>> > >> ??nh gi? chung c?ng vi?c l? ch?a ???c t?t l?m (c? ph?n tr?ch nhi?m kh?
>> > >> l?n
>> > >> t? ph?a m?nh)
>> > >> Nh?ng r?t c?m ?n t?t c? m?i ng??i ?? tham gia, mong m?i ng??i c?ng
>> quy?t
>> > >> t?m
>> > >> ho?n th?nh Beginner Guide ??ng th?i h?n m? ch?ng ta ?? ??t ra.
>> > >> C?m ?n t?t c? m?i ng??i,
>> > >>
>> > >> Th?n g?i,
>> > >> MrTux
>> > >--
>> > >Ubuntu-VN mailing list
>> > >Ubuntu-VN at lists.ubuntu.com
>> > >Modify settings or unsubscribe at:
>> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-vn
>> >
>> > Dear c?c b?c,
>> >
>> > Em s? lo v? vi?t ph?n c?i ??t Ubuntu b?ng CD, USB Boot, v? Wubi cho k?p
>> > deadline (h?m nay). C?n l?i em m?nh c? th? th?m v? ch?nh s?a d?n d?n
>> > cho h?p l? v? ti?n ?ch (s? d?ng screencast, ...)
>> >
>> > G?p ? nh?: Em ngh? tr?n wiki m?nh n?n vi?t theo chu?n v? ??p ??p m?t
>> > ch?t. V? d? nh? v? tr? c?a d?u ch?m, ph?y, kho?ng c?ch gi?a k? t? v?
>> > d?u, vi?t b?ng ch? thay v? b?ng s? trong nh?ng c?m t? nh? "m?t s?", "m?t
>> > ch?t", ... d?ng th? XHTML thay v? HTML (<br /> thay v? <br>)... C? th?
>> > l?y wiki c?a Ubuntu ho?c Wikipedia l?m chu?n. M?c d? ch? l? nh? nh?t
>> > th?i nh?ng s? ??p v? professional h?n.
>> >
>> > Best regards,
>> > --
>> > Yang Nguyen
>> > Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
>> > Life is a hack
>> >
>> >
>> > --
>> > Ubuntu-VN mailing list
>> > Ubuntu-VN at lists.ubuntu.com
>> > Modify settings or unsubscribe at:
>> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-vn
>> >
>>
>>
>>
>> --
>> |   MrTux - D??ng Ti?n Thu?n
>> |   K50TH2 Water Resources University
>> |   E-mail : mrtux.hdb at gmail.com
>> |   -------------------------------------------------------
>> |   S?ng cho ?AM M? !!!
>> |   -------------------------------------------------------
>> -------------- next part --------------
>> An HTML attachment was scrubbed...
>> URL:
>> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-vn/attachments/20100820/4d8bf2f3/attachment-0001.htm
>>
>> ------------------------------
>>
>> Message: 4
>> Date: Fri, 20 Aug 2010 13:46:54 +0700
>> From: Yang Ha Nguyen <cmpitg at gmail.com>
>> Subject: Re: Ubuntu-VN [Nh?m T?i Li?u] - Ti?n ?? v? vi?c ho?n th?nh
>>    Beginner Guide
>> To: Ubuntu VN <ubuntu-vn at lists.ubuntu.com>
>> Message-ID: <20100820064654.GA3825 at tim>
>> Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed
>>
>> On Fri, Aug 20, 2010 at 01:42:45PM +0700, MrTux wrote:
>> >S?ng nay, nhocval c? nh?n cho m?nh, Video ?? l?m xong nh?ng th?y bi?u h?n
>> >700MB.
>> >Ch?a bi?t gi?i quy?t ki?u g? :)
>> >M?nh v? nhocval ?? l?m 2 c?i video, 1 cho phi?n b?n c?i ??t b?ng Ti?ng
>> Vi?t,
>> >1 c?i b?ng Ti?ng Anh.
>> >Ch?t n?a m?nh s? ho?n thi?n b?i vi?t b?ng GRUB4DOS.
>> >
>> >2010/8/20 Yang Ha Nguyen <cmpitg at gmail.com>
>> >
>> >> On Thu, Aug 19, 2010 at 09:46:23PM +0700, V? V?n H?ng Ng?c  wrote:
>> >> >T? 9/8 ??n 16/8 m?ng nh? em h? n?n kh?ng v?o vi?t ???c, ?ang c? g?ng
>> vi?t
>> >> >th?m (ch? y?u gi? ?ang vi?t l?i m?t s? c?u c?a FAQ c?).
>> >> >
>> >> >On Tue, 17 Aug 2010 21:04:19 +0700, MrTux <mrtux at ubuntu-vn.org> wrote:
>> >> >
>> >> >> Ch?o m?i ng??i,
>> >> >> Nh? ?? bi?t, ng?y 20/08 t?i l? h?n cu?i c?ng ?? ch?ng ta ho?n th?nh
>> n?t
>> >> >> Beginner Guide.
>> >> >> Hi?n t?i, tr?n Wiki, n?i dung quan tr?ng nh?t c?a Wiki hi?n t?i v?n
>> ch?a
>> >> >> ???c th?c hi?n, do c?n ch?a th?ng nh?t v? l?n k? ho?ch th?c hi?n
>> ???c.
>> >> >> ?? l? vi?c s? d?ng Video <C? thuy?t minh> ?? h??ng d?n c?i ??t, hay
>> s?
>> >> >> d?ng
>> >> >> h?nh ?nh v? text minh h?a.
>> >> >>
>> >> >> M?nh c?ng ?? ??t v?n ?? l? s? d?ng Video c?i ??t thuy?t minh s? tr?c
>> >> >> quan v?
>> >> >> d? d?ng ti?p c?n h?n cho ng??i d?ng m?i.
>> >> >> Nh?ng vi?c th?c hi?n th? v?n ch?a ???c x?c ti?n.
>> >> >> Nh? m?nh v? anh Giang c? b?n b?c l? nh? nhocval l?m v? n?y, nh?ng
>> m?nh
>> >> >> ch?a
>> >> >> li?n h? ???c. Trong khi ng?y due s?p ??n r?i.
>> >> >>
>> >> >> ??nh gi? ti?n ?? Beginner Guide :
>> >> >> + M?c "Chu?n b? cho c?i ??t" do anh Giang ??m nhi?m vi?t r?t k? c?ng,
>> >> n?i
>> >> >> chung l? r?t t?t, nh?ng theo ? ki?n ch? quan th? ph?n n?y c? v? h?i
>> d?i,
>> >> >> ta
>> >> >> n?n move ch? b?i vi?t c?a anh Giang sang m?t m?c t? chi ti?t, cho ai
>> >> mu?n
>> >> >> t?m hi?u s?u h?n, c?n s? c? ??ng l?i ph?n n?y ?? mem m?i d? ti?p c?n.
>> ?
>> >> >> ki?n
>> >> >> m?i ng??i th? n?o ? (R?t c?m ?n anh Giang v? b?i vi?t r?t chi ti?t).
>> >> >> + M?c "C?i ??t Ubuntu" - ch?a c? ai nh?n, nh?ng v?n c?n ch?a th?ng
>> nh?t
>> >> >> c?ch
>> >> >> l?m (nh? m?nh ?? n?i ? tr?n).
>> >> >> + Troubleshoot : <Tr?ng>
>> >> >> + M?c "s? d?ng Ubuntu c? b?n" : ho?n th?nh ph?n l?n, c?n m?t s? h?nh
>> ?nh
>> >> >> undertaker ch?a Upload v? h?nh nh? c?n b?i Perfect Desktop n?a.
>> >> >> + FAQ : M?i c? 4 c?u h?i, c?n qu? ?t so v?i c?c v?n ?? th??ng g?p
>> th?ng
>> >> >> d?ng.
>> >> >> ...
>> >> >>
>> >> >> ??nh gi? chung c?ng vi?c l? ch?a ???c t?t l?m (c? ph?n tr?ch nhi?m
>> kh?
>> >> >> l?n
>> >> >> t? ph?a m?nh)
>> >> >> Nh?ng r?t c?m ?n t?t c? m?i ng??i ?? tham gia, mong m?i ng??i c?ng
>> quy?t
>> >> >> t?m
>> >> >> ho?n th?nh Beginner Guide ??ng th?i h?n m? ch?ng ta ?? ??t ra.
>> >> >> C?m ?n t?t c? m?i ng??i,
>> >> >>
>> >> >> Th?n g?i,
>> >> >> MrTux
>> >> >--
>> >> >Ubuntu-VN mailing list
>> >> >Ubuntu-VN at lists.ubuntu.com
>> >> >Modify settings or unsubscribe at:
>> >> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-vn
>> >>
>> >> Dear c?c b?c,
>> >>
>> >> Em s? lo v? vi?t ph?n c?i ??t Ubuntu b?ng CD, USB Boot, v? Wubi cho k?p
>> >> deadline (h?m nay). C?n l?i em m?nh c? th? th?m v? ch?nh s?a d?n d?n
>> >> cho h?p l? v? ti?n ?ch (s? d?ng screencast, ...)
>> >>
>> >> G?p ? nh?: Em ngh? tr?n wiki m?nh n?n vi?t theo chu?n v? ??p ??p m?t
>> >> ch?t. V? d? nh? v? tr? c?a d?u ch?m, ph?y, kho?ng c?ch gi?a k? t? v?
>> >> d?u, vi?t b?ng ch? thay v? b?ng s? trong nh?ng c?m t? nh? "m?t s?", "m?t
>> >> ch?t", ... d?ng th? XHTML thay v? HTML (<br /> thay v? <br>)... C? th?
>> >> l?y wiki c?a Ubuntu ho?c Wikipedia l?m chu?n. M?c d? ch? l? nh? nh?t
>> >> th?i nh?ng s? ??p v? professional h?n.
>> >>
>> >> Best regards,
>> >> --
>> >> Yang Nguyen
>> >> Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
>> >> Life is a hack
>> >>
>> >>
>> >> --
>> >> Ubuntu-VN mailing list
>> >> Ubuntu-VN at lists.ubuntu.com
>> >> Modify settings or unsubscribe at:
>> >> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-vn
>> >>
>> >
>> >
>> >
>> >--
>> >|   MrTux - D??ng Ti?n Thu?n
>> >|   K50TH2 Water Resources University
>> >|   E-mail : mrtux.hdb at gmail.com
>> >|   -------------------------------------------------------
>> >|   S?ng cho ?AM M? !!!
>> >|   -------------------------------------------------------
>>
>> >--
>> >Ubuntu-VN mailing list
>> >Ubuntu-VN at lists.ubuntu.com
>> >Modify settings or unsubscribe at:
>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-vn
>>
>> Hi b?c MrTux,
>>
>> Mai b?c c? ?i HanoiLUG meeting kh?ng? N?u video kh?ng up l?n ???c
>> torrent th? mai em mang m?y + USB ??n ch?p video r?i t?m c?ch encode
>> l?i ?? gi?m dung l??ng.
>>
>> Regards,
>> --
>> Yang Nguyen
>> Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
>> Life is a hack
>>
>>
>>
>>
>> ------------------------------
>>
>> --
>> Ubuntu-VN mailing list
>> Ubuntu-VN at lists.ubuntu.com
>> Ch&#7881;nh s&#7917;a c&agrave;i &#273;&#7863;t ho&#7863;c b&#7887;
>> &#273;&#259;ng k&yacute; t&#7841;i:
>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-vn
>>
>>
>> End of Ubuntu-VN Digest, Vol 11, Issue 3
>> ****************************************
>>

>-- 
>Ubuntu-VN mailing list
>Ubuntu-VN at lists.ubuntu.com
>Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-vn


-- 
Yang Nguyen
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
Life is a hack
More information about the Ubuntu-VN mailing list