Ubuntu-VN Offline chào đón Ubuntu 9.04

Phan Trọng Khanh khanhpt at ubuntu-vn.org
Tue Mar 31 15:57:15 BST 2009


Sắp tới nhân dịp Ubuntu 9.04 phát hành, sẽ có một buổi offline chào đón sự
kiện này. Xem chi tiết tại:
http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=6&t=3241

-- 
Phan Trọng Khanh
Đại học Công nghệ
Đại học Quốc gia Hà Nội
https://launchpad.net/~khanhpt
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/mailman/private/ubuntu-vn/attachments/20090331/2f18c667/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-VN mailing list