Ubuntu-VN Khoi dong Ubuntu mail list

Linh Nguyen duc.linh at yahoo.com
Sat Jul 14 14:44:48 BST 2007


Xin chao tat ca cac ban,
 Xin cam on cac ban da tham gia vao Ubuntu maillist. Maillist cua chung ta lap ra da lau nhung van chua co hoat dong gi. Vi the, hom nay toi goi email nay de khoi dong qua trinh hoat dong cua Ubuntu maillist.
 Va day la mot so huong dan co ban:
 Day la URL chi'nh thuc do Ubuntu cung cap cho chu'ng ta de hoat dong trong pham vi Viet Nam:
 https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-vn
 Nhung email da gui se duoc lu*u tru*~ tai day cho cac thanh vien moi co the tham khao:
 https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-vn/
 Cac ban neu can gui thac mac hay chia se dieu gi cho moi nguoi trong maillist thi chi can gui 1 email den dia chi email sau:
 ubuntu-vn at lists.ubuntu.com
 Neu co phan hoi cho mot noi dung nao do' da gui cho moi nguoi thi bat buoc phai su dung chuc nang Reply va trich noi dung ðang trao doi de moi nguoi tien theo doi.
  
 Tai Ubuntu-VN maillist cac ban co the chia se thong tin va kinh nghiem ve Ubuntu noi rieng va Linux hoac Open Source Software noi chung. Ngoai ra co the do'ng gop y kien cho nho'm cua chung ta hoac gui thac mac de moi nguoi cu`ng giu'p do~.
  
 Rat mong nhan duoc su huong ung tu cac ban. Ngay sau email nay`, mong rang se nhan duoc nhung bai` huong dan hoac kinh nghiem trong qua trinh ca`i dat va su dung Ubuntu 7.04 tu*` ca'c ban. de tao tie^`n de^` cho muc Lu*u tru*~ cua chung ta them phong phu.
  
 Than
 Nguyen Duc Linh

 
---------------------------------
Don't be flakey. Get Yahoo! Mail for Mobile and 
always stay connected to friends.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-vn/attachments/20070714/32e43945/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-VN mailing list