OT: Cannot log into bank account

J.Witvliet at mindef.nl J.Witvliet at mindef.nl
Wed Sep 16 13:55:53 UTC 2015


On Sep 16, 2015 8:45 AM, <silver.bullet at zoho.com<mailto:silver.bullet at zoho.com>> wrote:

Go forth and sin no more. ;)

And for the others, consider hitting the “delete message” button if you don’t like the content, instead of “reply all” ….

______________________________________________________________________
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het electronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-users/attachments/20150916/1fe2d4c2/attachment.html>


More information about the ubuntu-users mailing list