عيـــد ميــلاد سعيـــد أوبونتــو

Nizar Kerkeni nizarus at ubuntu.com
Mar 20 Oct 00:31:02 BST 2009


http://blog.nizarus.org/2009/10/write-it-in-your-language

-- 
Nizar Kerkeni
LoCo ubuntu-tn and ubuntu member
http://www.ubuntu-tn.org
http://blog.nizarus.org
Plus d'informations sur la liste de diffusion Ubuntu-tn