[உபுண்டு பயனர்]Driver

அருண் குமார் - Arun Kumar thangam.arunx at gmail.com
Fri Jun 5 02:40:36 UTC 2015


உபுண்டுவின் எந்தப் பதிப்பை பயன்படுத்துகிறீர்கள்?
உபுண்டு 14.04 இல் ஆதரவு உள்ளது

Thanks & Regards
Arun

ஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃ
அன்புடன்
அருண்
நுட்பம் நம்மொழியில் தழைக்கச் செய்வோம்
http://thangamaniarun.wordpress.com
ஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃ2015-06-05 10:32 GMT+08:00 Senthil Kumar <senkrishna78 at gmail.com>:

> Please driver help for
> Canon PIXMA MG 2570 Multi Function Inkjet Color Printer
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20150605/de2ae96d/attachment.html>


More information about the Ubuntu-tam mailing list