[உபுண்டு பயனர்]Fwd: [FTC] தமிழ் இலக்கணப்பிழைகளைக் காட்டும் பயர்பாக்ஸ் நீட்சி இப்போது கிடைப்பிலுள்ளது

அருண் குமார் - Arun Kumar thangam.arunx at gmail.com
Tue Jun 2 02:48:59 UTC 2015


---------- Forwarded message ----------
From: "Elanjelian Venugopal" <tamiliam at gmail.com>
Date: Jun 2, 2015 9:02 AM
Subject: [FTC] தமிழ் இலக்கணப்பிழைகளைக் காட்டும் பயர்பாக்ஸ் நீட்சி இப்போது
கிடைப்பிலுள்ளது
To: "freetamilcomputing at googlegroups.com" <
freetamilcomputing at googlegroups.com>
Cc:

வணக்கம்.

கடந்த ஆண்டு நாம் தமிழ் இலக்கணப்பிழைத் திருத்தி ஒன்றை லேங்குவேஜ் டூலைக்
கொண்டு செய்தோம். அது இப்போது பயர்பாக்ஸின் நீட்சியாகக் கிடைக்கிறது.

தொடுப்பு: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/languagetoolfx/

-இ.


 --
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"ThamiZha! - Free Tamil Computing(FTC)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
email to freetamilcomputing+unsubscribe at googlegroups.com.
To post to this group, send email to freetamilcomputing at googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/freetamilcomputing.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20150602/14f148a5/attachment.html>


More information about the Ubuntu-tam mailing list