[உபுண்டு பயனர்]கட்டற்ற மென்பொருள் செலவற்ற கல்வி - GCompris

Shrinivasan T tshrinivasan at gmail.com
Mon Oct 28 10:05:49 UTC 2013


இன்றைய தமிழ் ஹிந்துவில் 'கட்டற்ற மென்பொருள் செலவற்ற கல்வி' என்ற GCompris
மென்பொருள் பற்றிய கட்டுரை வெளிவந்துள்ளது.

http://goinggnu.wordpress.com/2013/10/28/my-article-on-gcompris-published-in-todays-tamil-hindu/

-- 
Regards,
T.Shrinivasan


My Life with GNU/Linux : http://goinggnu.wordpress.com
Free E-Magazine on Free Open Source Software in Tamil : http://kaniyam.com

Get CollabNet Subversion Edge :     http://www.collab.net/svnedge
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20131028/10c00801/attachment.html>


More information about the Ubuntu-tam mailing list