[உபுண்டு பயனர்]தமிழுக்கு சில தருணங்கள்

Shrinivasan T tshrinivasan at gmail.com
Fri Jul 12 11:54:22 UTC 2013


IRC மூலம் ஒன்று கூடி, தமிழுக்கு சில வேலைகள் செய்யும் திட்டம்.

கட்டற்ற மென்பொருட்களை தமிழாக்கம் செய்தல், கணியம் இதழுக்கு கட்டுரைகள்
எழுதுதல்
போன்றவற்றை ஒரே நேரத்தில் இணைந்து செய்யலாம்.


முதல் நிகழ்ச்சி

வரும் ஞாயிறு ஜூன் 14 2014 10:00 am - 2:00 pm

திட்டம் : மெஜன்டோ தமிழாக்கம்

https://www.transifex.com/projects/p/magento-ce-17/language/ta_IN/இடம்  : உங்கள் வீடு

சந்திப்பு : Internet Relay Chat

Server : irc.freenode.net
Channel: #kaniyam


browser வழியாகவும் இணையலாம்.

http://webchat.freenode.net/?channels=kaniyam
IRC பற்றி அறிய:

http://www.kaniyam.com/what-is-irc-an-introduction/
http://www.youtube.com/watch?v=UMEd-mYJiak
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IRC/Tutorial
http://thecyberian.wordpress.com/2008/05/09/irc-tutorial-how-to-set-up-pidgin-in-5-easy-steps/
http://www.inetnebr.com/help/tutorials/irc.html


ஸ்ரீனி-- 
Regards,
T.Shrinivasan


My Life with GNU/Linux : http://goinggnu.wordpress.com
Free E-Magazine on Free Open Source Software in Tamil : http://kaniyam.com

Get CollabNet Subversion Edge :     http://www.collab.net/svnedge
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20130712/17e40216/attachment.html>


More information about the Ubuntu-tam mailing list