[உபுண்டு பயனர்]நேற்றைய இணையரங்க கூட்டத்தின் நிமிடங்கள்

ஆமாச்சு amachu at amachu.net
Mon May 21 12:39:06 UTC 2012


On Sunday 29 April 2012 08:37 PM, Barneedhar wrote:
> நேரம்: 26 May 3PM (GMT +5.30)

அடுத்த வாரம் மூன்று முப்பது மணிபோல் கலந்து கொள்வேன்.

தொடர்ந்து பணிகளை முன்னெடுத்துச் செல்லலாம்.

More information about the Ubuntu-tam mailing list