[உபுண்டு பயனர்]நேற்றைய இணையரங்க கூட்டத்தின் நிமிடங்கள்

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sun May 6 11:19:27 UTC 2012


On 04/29/2012 08:37 PM, Barneedhar wrote:
> # நம் தமிழ் குழுமப் பணிகளை மீண்டும் தொடங்கி அப்ரூவ்டு லோகோ அணியாக மாறுவது
>
>   * அதன் காரணமாக, அணிப்பொறுப்பாளராக மீண்டும் ஆமாச்சுவே தொடர்வது
>

நாகுவை கடந்த வாரம் மடல் மூலம் தொடர்பு கொண்டேன். பங்களூருவில் இருப்பதாகத் 
தெரிவித்திருந்தார்.

நேற்றும் இன்றும் தொலைபேசி வாயிலாக தொடர்பு கொள்ள முயன்றேன்.

இம்மாத ஐ.ஆர்.சி கூட்டம் வரை அவருடைய இசைவிற்காகவும் காத்திருப்போம். பிற்பாடு 
எடுத்துக் கொள்கிறேன்.

--

ஆமாச்சு


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20120506/b6e4cd8f/attachment.html>


More information about the Ubuntu-tam mailing list