[உபுண்டு பயனர்]உபுண்டுவில் சந்தேகம்

Shrinivasan T tshrinivasan at gmail.com
Sat Jun 23 13:35:11 UTC 2012


is it laptop or desktop?
what model?
do you have any video card ?
On Jun 23, 2012 5:29 PM, "Vigneshkunjithapadam Nagarajan" <
nvigneshkunjithapadam at gmail.com> wrote:

> வணக்கம்
>    என்னுடைய கணினியில்
>
> # intel core 2 duo processor
> #windows 7and ubuntu 12.04(dual boot) உள்ளது...........
>
> உபுண்டு logon screen பார்க்க மற்றும் படிக்க இயலாத அளவுக்கு பிலிக்கர்
> (flicker) ஆகின்றது.....
>
> இதற்கு நீங்கள் உதவ வேண்டும்...........
>
>
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20120623/9d37f4ff/attachment.html>


More information about the Ubuntu-tam mailing list