[உபுண்டு பயனர்]தமிழ் 12.04 பதிப்பில் இடம்பெறுவது பற்றி

amachu at ubuntu.com amachu at ubuntu.com
Wed Jan 18 18:38:18 UTC 2012


On Thursday 19 January 2012 12:01 AM, amachu at ubuntu.com wrote:
>
> இதையும் பார்க்கவும்: https://wiki.ubuntu.com/Tamil_Team
>
> இங்கே நடைபெற்ற விவதாங்களின் பயனாய்
> https://groups.google.com/group/tamil_wiktionary/about குழு தொடங்கப்பட்டது
> நெயலிலிருந்தது.
>

செயலிலிருந்தது என்றிருந்திருக்க வேண்டும்.

--

ஆமாச்சு
More information about the Ubuntu-tam mailing list