[உபுண்டு பயனர்]உபுண்டு நிறுவும் முறை..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Wed Aug 15 19:34:08 UTC 2012


இங்கேயும் இருக்கு.

http://ubuntu-tam.org/?p=32More information about the Ubuntu-tam mailing list