[உபுண்டு பயனர்]இணையரங்க உரையாடல் 13 03 2010 - விவரம்

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Wed Mar 17 06:35:25 GMT 2010


ஐயா, ஒவ்வொரு பதிப்பிலும் சிலது இப்படி காணாமல் போகும். சிலது சேரும்.
வடிவமைப்பில் செய்யும் மாறுதல்களை ப்பொறுத்தது அது.

2010/3/17 கா. சேது | කා. සේතු | K. Sethu <skhome at gmail.com>

> அடுத்து நணபர் தி.வா அவர்களுக்கு ஒரு வினா:
>
> மேற்குறிப்பிட்ட 2.22 வெளியீட்டின் பின்னர் வந்த 2.24
> [
> http://svn.gnome.org/svn/gnome-control-center/branches/gnome-2-24/po/ta.po
> ]
> இல் மேற்காட்டிய இரு msgid கள் இல்லை. காரணங்கள் உள்ளனவா ?
>
> ~சேது
>-- 
My blogs: [all in Tamil]
http://anmikam4dumbme.blogspot.com/
http://chitirampesuthati.blogspot.com/ photo blog now with english text too!
http://kathaikathaiyaam.blogspot.com/

BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20100317/736f4f45/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list