[உபுண்டு பயனர்]கல்வியும் தகவல் தொழில்நுட்பமும் - கண்காட்சி கருத்தரங்கம் - தருமபுரி

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Tue Jun 1 05:13:59 BST 2010


On Monday 31 May 2010 7:25:42 am ஆமாச்சு wrote:
> கடந்த 03/02/2008[2]
> 

வருடம் 2009.

--

ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-tam mailing list