[உபுண்டு பயனர்]வாராந்திர இணையரங்க உரையாடல்

ramadasan amachu at ubuntu.com
Sun Nov 29 13:57:37 GMT 2009


அடுத்தக் கூடுதல் டிசம்பர் ஆறாம் தேதி.

On Sun, 2009-11-29 at 19:25 +0530, ramadasan wrote:
> உபுண்டு தமிழ்க் குழுமத்தின் அடுத்த கூடுதல் டிசம்பர் ஐந்தாம் தேதி மாலை
> மூன்று மணி தொடங்கி நடைபெறும். 

டிசம்பர் ஆறாம் தேதி. 

> http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=இணையரங்க_உரையாடல்_05_12_2009
> 

http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=இணையரங்க_உரையாடல்_06_12_2009

இடருக்கு வருந்துகிறோம்.

--

ஆமாச்சு

More information about the Ubuntu-tam mailing list