[உபுண்டு பயனர்] (no subject)

Pon.Balarajan ponbalarajan at gmail.com
Tue Nov 10 18:35:57 GMT 2009


-- 
முயலும் வெல்லும்!
ஆமையும் வெல்லும்!!
முயலாமை வெல்லாது!!!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20091110/37504355/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list