[உபுண்டு பயனர்]மார்ச்சு மாத பணி அறிக்கை..

amachu amachu at ubuntu.com
Thu Mar 26 03:08:15 GMT 2009


வணக்கம்,

உபுண்டு தொடர்பான பணிகளில் மார்ச்சு மாதத்தில் தாங்கள் ஈடுபட்டிருந்நதால்
அவற்றை

https://wiki.ubuntu.com/TamilTeam/Monthly_Reports

பக்கத்தில் தருமாறுக் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

உபுண்டுவின் பல்வேறு லோகோ குழுக்களின் மாதாந்திர ஆய்வறிக்கையில் நம்
குழுமத்துப் பணிகளாக இவற்றைச் சுட்ட உதவும்.

--

ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20090326/59e51cc2/attachment.pgp 


More information about the Ubuntu-tam mailing list