[உபுண்டு பயனர்]உபுண்டு

balaji ksbalaji11 at rediffmail.com
Sun Mar 15 16:51:37 GMT 2009


Dear Thangamani Arun kumar,

I am able to read your tamil fonts! Ironacally, I am not able to read my own fonts forwarded by you! - I type using unicode 8 only.
தங்களால் இதைப் படிக்க முடிகிறதா?
Regards,
ksbalaji


On Sat, 14 Mar 2009 தங்கமணி à®
ருண் wrote :
>  உங்ககிட்ட வருகின்ற மடல் யுனிக்கோடு(UTF-8) முறைப்படி இல்லை, à®
தனால் தமிழில்
>யாருக்கும் தெறிய வாய்ப்பில்லை. எனவே தாங்கள்  மடல் கணக்கின் à®
மைப்புகளை மாற்ற
>வேண்டியிருக்கும்.
>
>
>Your mails are not encoded in Unicode(UTF-8) format, thats why your mails
>are not displaying in tamil.
>
>so set ur incoming and outing mails encdoing to"UNICODE/UTF-8. So that you
>can read ur mails in Tamil, as well as your mail's also can be readable in
>Tamil by others.
>
>
>2009/3/13 balaji <ksbalaji11 at rediffmail.com>
>
> > Â
> > வணக௠கம௠!
> > என௠னால௠  இந௠த கடிதத௠தில௠உளà¯
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
> >  Ph:0091-44-32926868 WLL; 0091-44-22581348
> > ksbalaji
> >
> >
> > [image: Moneywiz]<http://adworks.rediff.com/cgi-bin/AdWorks/click.cgi/www.rediff.com/signature-home.htm/1050715198@Middle5/2705210_2676711/2680353/1?PARTNER=3&OAS_QUERY=null>
> > --
> > Ubuntu-tam mailing list
> > Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> > Modify settings or unsubscribe at:
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
> >
> >
>
>
>--
>à®
ன்புடன்
>à®
ருண்
>------------------------------
>http://ubuntu-tam.org
>http://lists.ubuntu.com/ubuntu-l10n-tam
>http://lists.ubuntu.com/ubuntu-tam
>------------------------------


Ph:0091-44-32926868 WLL; 0091-44-22581348 
ksbalaji
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20090315/64858859/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list