[உபுண்டு பயனர்][à(R)‰à(R)ªà¯ à(R)£à¯ à(R)Ÿ

Ravi rjagathe at gmail.com
Sun Mar 15 16:10:13 GMT 2009


இல்லை.நான் unicodeல் தட்டச்சு செய்தேன்.
ஜெ.இரவிச்சந்திரன்

2009/3/15 balaji <ksbalaji11 at rediffmail.com>:
>
> Dear J.Ravichandran,
> I am able to read your fonts.
> Ironically, I am not able to read my own fonts forwarded by you!
> தங௠களால௠ இதைப௠ படிக௠க ம௠டிகிறதா?
> (can you read the above fonts?)
>
> Regards,
> ksbalaji
>
>
> On Sun, 15 Mar 2009 Ravi wrote :
> &gt;பாலாஜி அவர௠களின௠ கடிததினை என௠னால௠ படிக௠க இயலவில௠லையே?
> &gt;ஜெ.இரவிச௠சந௠திரனà¯
> &gt;
> &gt;
> &gt;
> &gt;
> &gt;
> &gt;2009/3/13 balaji &lt;ksbalaji11 at rediffmail.com&gt;:
> &gt; &gt; Â
> &gt; &gt; à ®µà ®£à ®•à ¯ à ®•à ®®à ¯ !
> &gt; &gt; à ®Žà ®©à ¯ à ®©à ®¾à ®²à ¯&nbsp;&nbsp; à ®‡à ®¨à ¯ à ®¤ à ®•à ®Ÿà ®¿à ®¤à ®¤à ¯ à ®¤à ®¿à ®²à ¯ à ®‰à ®³à ¯
> &gt; &gt; à ®³ à ®¤à ®®à ®¿à ®´à ¯ à ®Žà ®´à ¯ à ®¤à ¯ à ®¤à ¯ à ®•à ¯ à ®•à ®³à ¯ˆà ®ªà ¯ à ®ªà ®Ÿà ®¿à ®•à ¯
> &gt; &gt; à ®•à ®®à ¯ à ®Ÿà ®¿à ®•à ®¿à ®±à ®¤à ¯ !
> &gt; &gt;
> &gt; &gt; Great!
> &gt; &gt; After many emails, I am able to read Tamil fonts in this email!
> &gt; &gt; Please clarify whether any change has been made in mailing this message to
> &gt; &gt; members?
> &gt; &gt;
> &gt; &gt; Regards
> &gt; &gt; ksbalaji
> &gt; &gt;
> &gt; &gt; On Fri, 13 Mar 2009 ubuntu-tam-request at lists.ubuntu.com wrote :
> &gt; &gt;&gt;Send Ubuntu-tam mailing list submissions to
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
> &gt; &gt;&gt;or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ubuntu-tam-request at lists.ubuntu.com
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;You can reach the person managing the list at
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ubuntu-tam-owner at lists.ubuntu.com
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> &gt; &gt;&gt;than "Re: Contents of Ubuntu-tam digest..."
> &gt; &gt;&gt;Today's Topics:
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. [??????? ?????]?????????? ???????? (?????????)
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. [??????? ?????]?????????? ???????? (?????????)
> &gt; &gt;&gt;à ®¤à ¯‹à ®´à ®°à ¯ à ®•à ®³à ¯‡,
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; à ®‡à ®¨à ¯ à ®¤à ®µà ®¾à ®° à ®•à ¯‚à ®Ÿà ¯ à ®Ÿà ®¤à ¯ à ®¤à ®¿à ®²à ¯
> &gt; &gt;&gt; à ®•à ®²à ¯ˆà ®šà ¯Šà ®±à ¯ à ®•à ®³à ¯ à ®¤à ®®à ®¿à ®´à ¯ à ®®à ¯Šà ®´à ®¿à ®¯à ®¾à ®•à ¯
> &gt; &gt;&gt; à ®•à ®®à ¯ à ®ªà ®±à ¯ à ®±à ®¿à ®¯à ¯ à ®®à ¯ ,
> &gt; &gt;&gt;à ®¤à ®®à ®¿à ®´à ®¾à ®•à ¯ à ®• à ®¨à ®¿à ®²à ®µà ®°à ®®à ¯ , à ®ªà ¯†à ®Ÿà ¯‹à ®°à ®¾ à ®µà ®•à ¯
> &gt; &gt;&gt; à ®ªà ¯ à ®ªà ®±à ¯ˆ à ®®à ®±à ¯ à ®±à ¯ à ®®à ¯ à ®ªà ®²à ®µà ®±à ¯ à ®±à ¯ˆ à ®µà ®°à ¯ à ®®à ¯
> &gt; &gt;&gt; à ®žà ®¾à ®¯à ®¿à ®±à ¯ à ®®à ®¾à ®²à ¯ˆ 4 à ®®à ®£à ®¿
> &gt; &gt;&gt;à ®®à ¯ à ®¤à ®²à ¯ 5 à ®®à ®£à ®¿ à ®µà ®°à ¯ˆ freenode.net -à ®²à ¯ #ubuntu-tam
> &gt; &gt;&gt; à ®Žà ®©à ¯ à ®± à ®…à ®±à ¯ˆà ®¯à ®¿à ®²à ¯
> &gt; &gt;&gt;à ®µà ®¿à ®µà ®¾à ®¤à ®¿à ®•à ¯ à ®•à ®ªà ¯ à ®ªà ®Ÿà ¯ à ®•à ®¿à ®±à ®¤à ¯ . à ®‡à ®¤à ®¿à ®²à ¯
> &gt; &gt;&gt; à ®Žà ®²à ¯ à ®²à ¯Šà ®°à ¯ à ®®à ¯ à ®•à ®²à ®¨à ¯ à ®¤à ¯ à ®•à ¯Šà ®³à ¯ à ®³à ¯ à ®®à ®¾à ®±à ¯
> &gt; &gt;&gt;à ®•à ¯‡à ®Ÿà ¯ à ®Ÿà ¯ à ®•à ¯ à ®•à ¯Šà ®³à ¯ à ®³à ®ªà ¯ à ®ªà ®Ÿà ¯ à ®•à ®¿à ®±à ®¾à ®°à ¯
> &gt; &gt;&gt; à ®•à ®³à ¯ .
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;&nbsp; à ®•à ¯ à ®±à ®¿à ®ªà ¯ à ®ªà ¯ :
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; à ®…à ®±à ¯ˆà ®¯à ®¿à ®²à ¯ à ®¨à ¯ à ®´à ¯ˆà ®¯ à ®•à ®Ÿà ®µà ¯ à ®šà ¯Šà ®²à ¯
> &gt; &gt;&gt; à ®¤à ¯‡à ®µà ¯ˆà ®¯à ®¿à ®²à ¯ à ®²à ¯ˆ.
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; X-Chat IRC Client à ®Žà ®©à ¯ à ®®à ¯ à ®ªà ¯Šà ®¤à ®¿ à ®¨à ®¿à ®±à ¯ à ®µà ®ªà ¯
> &gt; &gt;&gt; à ®ªà ®Ÿà ¯ à ®Ÿà ®¿à ®°à ¯ à ®¤à ¯ à ®¤à ®²à ¯ à ®…à ®µà ®šà ®¿à ®¯à ®®à ¯ .
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; à ®¤à ®®à ®¿à ®´à ¯ à ®®à ®±à ¯ à ®±à ¯ à ®®à ¯ à ®†à ®™à ¯ à ®•à ®¿à ®²à ®®à ¯ à ®‡à ®µà ®±à ¯
> &gt; &gt;&gt; à ®±à ®¿à ®²à ¯ à ® à ®¤à ®¾à ®µà ®¤à ¯ à ®’à ®©à ¯ à ®±à ®¿à ®²à ¯ à ®µà ®¿à ®µà ®¾à ®¤à ®¿à ®•à ¯
> &gt; &gt;&gt; à ®•à ®²à ®¾à ®®à ¯ .
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; à ®¤à ®®à ®¿à ®´à ®¿à ®²à ¯ à ®¤à ¯ à ®µà ®•à ¯ à ®• à ®•à ¯ˆà ®¯à ¯‡à ®Ÿà ®¿à ®©à ¯ˆ
> &gt; &gt;&gt; à ®‰à ®°à ¯ à ®µà ®¾à ®•à ¯ à ®•, à ®‰à ®ªà ¯ à ®£à ¯ à ®Ÿà ¯ à ®•à ¯ˆà ®ªà ®¿à ®Ÿà ®¿
> &gt; &gt;&gt; à ®¤à ¯‹à ®´à ®°à ¯ à ®•à ®³à ¯ à ®•à ®²à ®¨à ¯ à ®¤à ¯ à ®•à ¯Šà ®³à ¯ à ®µà ®¤à ¯
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; à ®…à ®µà ®šà ®¿à ®¯à ®®à ®¾à ®•à ®¿à ®±à ®¤à ¯ .
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; à ®‡à ®¤à ®©à ¯ˆà ®ªà ¯ à ®ªà ®±à ¯ à ®±à ®¿à ®¯ à ®•à ®°à ¯ à ®¤à ¯ à ®¤à ¯ à ®•à ¯
> &gt; &gt;&gt; à ®•à ®³à ¯ˆà ®¯à ¯ à ®®à ¯ à ®µà ®¿à ®µà ®¾à ®¤à ®¿à ®•à ¯ à ®•à ®²à ®¾à ®®à ¯ .
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;&nbsp; à ®¨. à ®ªà ®¤à ¯ à ®®à ®¨à ®¾à ®¤à ®©à ¯
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;à ®ªà ¯Šà ®³à ¯ à ®³à ®¾à ®šà ¯ à ®šà ®¿.
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;--
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;Padhu,
> &gt; &gt;&gt;Pollachi.
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;Knowledge is power !
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;"Be an Energy (Opti)mizer - Use Electricity Wiser"
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;--
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;Padhu,
> &gt; &gt;&gt;Pollachi.
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;Knowledge is power !
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;"Be an Energy (Opti)mizer - Use Electricity Wiser"
> &gt; &gt;&gt;à ¯Šà ®´à ®°à ¯ à ®•à ®³à ¯‡,
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; à ®‡à ®¨à ¯ à ®¤à ®µà ®¾à ®° à ®•à ¯‚à ®Ÿà ¯ à ®Ÿà ®¤à ¯ à ®¤à ®¿à ®²à ¯
> &gt; &gt;&gt; à ®•à ®²à ¯ˆà ®šà ¯Šà ®±à ¯ à ®•à ®³à ¯ à ®¤à ®®à ®¿à ®´à ¯ à ®®à ¯Šà ®´à ®¿à ®¯à ®¾à ®•à ¯
> &gt; &gt;&gt; à ®•à ®®à ¯ à ®ªà ®±à ¯ à ®±à ®¿à ®¯à ¯ à ®®à ¯ ,
> &gt; &gt;&gt;à ®¤à ®®à ®¿à ®´à ®¾à ®•à ¯ à ®• à ®¨à ®¿à ®²à ®µà ®°à ®®à ¯ , à ®ªà ¯†à ®Ÿà ¯‹à ®°à ®¾ à ®µà ®•à ¯
> &gt; &gt;&gt; à ®ªà ¯ à ®ªà ®±à ¯ˆ à ®®à ®±à ¯ à ®±à ¯ à ®®à ¯ à ®ªà ®²à ®µà ®±à ¯ à ®±à ¯ˆ à ®µà ®°à ¯ à ®®à ¯
> &gt; &gt;&gt; à ®žà ®¾à ®¯à ®¿à ®±à ¯ à ®®à ®¾à ®²à ¯ˆ 4 à ®®à ®£à ®¿
> &gt; &gt;&gt;à ®®à ¯ à ®¤à ®²à ¯ 5 à ®®à ®£à ®¿ à ®µà ®°à ¯ˆ freenode.net -à ®²à ¯ #ubuntu-tam
> &gt; &gt;&gt; à ®Žà ®©à ¯ à ®± à ®…à ®±à ¯ˆà ®¯à ®¿à ®²à ¯
> &gt; &gt;&gt;à ®µà ®¿à ®µà ®¾à ®¤à ®¿à ®•à ¯ à ®•à ®ªà ¯ à ®ªà ®Ÿà ¯ à ®•à ®¿à ®±à ®¤à ¯ . à ®‡à ®¤à ®¿à ®²à ¯
> &gt; &gt;&gt; à ®Žà ®²à ¯ à ®²à ¯Šà ®°à ¯ à ®®à ¯ à ®•à ®²à ®¨à ¯ à ®¤à ¯ à ®•à ¯Šà ®³à ¯ à ®³à ¯ à ®®à ®¾à ®±à ¯
> &gt; &gt;&gt;à ®•à ¯‡à ®Ÿà ¯ à ®Ÿà ¯ à ®•à ¯ à ®•à ¯Šà ®³à ¯ à ®³à ®ªà ¯ à ®ªà ®Ÿà ¯ à ®•à ®¿à ®±à ®¾à ®°à ¯
> &gt; &gt;&gt; à ®•à ®³à ¯ .
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;&nbsp; à ®•à ¯ à ®±à ®¿à ®ªà ¯ à ®ªà ¯ :
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; à ®…à ®±à ¯ˆà ®¯à ®¿à ®²à ¯ à ®¨à ¯ à ®´à ¯ˆà ®¯ à ®•à ®Ÿà ®µà ¯ à ®šà ¯Šà ®²à ¯
> &gt; &gt;&gt; à ®¤à ¯‡à ®µà ¯ˆà ®¯à ®¿à ®²à ¯ à ®²à ¯ˆ.
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; X-Chat IRC Client à ®Žà ®©à ¯ à ®®à ¯ à ®ªà ¯Šà ®¤à ®¿ à ®¨à ®¿à ®±à ¯ à ®µà ®ªà ¯
> &gt; &gt;&gt; à ®ªà ®Ÿà ¯ à ®Ÿà ®¿à ®°à ¯ à ®¤à ¯ à ®¤à ®²à ¯ à ®…à ®µà ®šà ®¿à ®¯à ®®à ¯ .
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; à ®¤à ®®à ®¿à ®´à ¯ à ®®à ®±à ¯ à ®±à ¯ à ®®à ¯ à ®†à ®™à ¯ à ®•à ®¿à ®²à ®®à ¯ à ®‡à ®µà ®±à ¯
> &gt; &gt;&gt; à ®±à ®¿à ®²à ¯ à ® à ®¤à ®¾à ®µà ®¤à ¯ à ®’à ®©à ¯ à ®±à ®¿à ®²à ¯ à ®µà ®¿à ®µà ®¾à ®¤à ®¿à ®•à ¯
> &gt; &gt;&gt; à ®•à ®²à ®¾à ®®à ¯ .
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; à ®¤à ®®à ®¿à ®´à ®¿à ®²à ¯ à ®¤à ¯ à ®µà ®•à ¯ à ®• à ®•à ¯ˆà ®¯à ¯‡à ®Ÿà ®¿à ®©à ¯ˆ
> &gt; &gt;&gt; à ®‰à ®°à ¯ à ®µà ®¾à ®•à ¯ à ®•, à ®‰à ®ªà ¯ à ®£à ¯ à ®Ÿà ¯ à ®•à ¯ˆà ®ªà ®¿à ®Ÿà ®¿
> &gt; &gt;&gt; à ®¤à ¯‹à ®´à ®°à ¯ à ®•à ®³à ¯ à ®•à ®²à ®¨à ¯ à ®¤à ¯ à ®•à ¯Šà ®³à ¯ à ®µà ®¤à ¯
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; à ®…à ®µà ®šà ®¿à ®¯à ®®à ®¾à ®•à ®¿à ®±à ®¤à ¯ .
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; à ®‡à ®¤à ®©à ¯ˆà ®ªà ¯ à ®ªà ®±à ¯ à ®±à ®¿à ®¯ à ®•à ®°à ¯ à ®¤à ¯ à ®¤à ¯ à ®•à ¯
> &gt; &gt;&gt; à ®•à ®³à ¯ˆà ®¯à ¯ à ®®à ¯ à ®µà ®¿à ®µà ®¾à ®¤à ®¿à ®•à ¯ à ®•à ®²à ®¾à ®®à ¯ .
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;&nbsp; à ®¨. à ®ªà ®¤à ¯ à ®®à ®¨à ®¾à ®¤à ®©à ¯
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;à ®ªà ¯Šà ®³à ¯ à ®³à ®¾à ®šà ¯ à ®šà ®¿.
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;--
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;Padhu,
> &gt; &gt;&gt;Pollachi.
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;Knowledge is power !
> &gt; &gt;&gt;
> &gt; &gt;&gt;"Be an Energy (Opti)mizer - Use Electricity Wiser"
> &gt; &gt;&gt;--
> &gt; &gt;&gt;Ubuntu-tam mailing list
> &gt; &gt;&gt;Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> &gt; &gt;&gt;Modify settings or unsubscribe at:
> &gt; &gt;&gt; https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
> &gt; &gt;
> &gt; &gt; Ph:0091-44-32926868 WLL; 0091-44-22581348
> &gt; &gt; ksbalaji
> &gt; &gt;
> &gt; &gt;
> &gt; &gt;
> &gt; &gt; --
> &gt; &gt; Ubuntu-tam mailing list
> &gt; &gt; Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> &gt; &gt; Modify settings or unsubscribe at:
> &gt; &gt; https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
> &gt; &gt;
> &gt; &gt;
>
> Â body {
>        background: #FFF;
> }
>
>
>
> Ph:0091-44-32926868 WLL; 0091-44-22581348
> ksbalaji
>


More information about the Ubuntu-tam mailing list