[உபுண்டு பயனர்] Ubuntu-tam Digest, Vol 29, Issue 5

balaji ksbalaji11 at rediffmail.com
Fri Mar 13 18:10:30 GMT 2009


  
வணக்கம்!
என்னால் இந்த கடிதத்தில் உள்ள தமிழ் எழுத்துக்களைப் படிக்கமுடிகிறது!

Great! 
After many emails, I am able to read Tamil fonts in this email!
Please clarify whether any change has been made in mailing this message to members?

Regards
ksbalaji

On Fri, 13 Mar 2009 ubuntu-tam-request at lists.ubuntu.com wrote :
>Send Ubuntu-tam mailing list submissions to
> 	ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
>
>To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
> 	https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> 	ubuntu-tam-request at lists.ubuntu.com
>
>You can reach the person managing the list at
> 	ubuntu-tam-owner at lists.ubuntu.com
>
>When replying, please edit your Subject line so it is more specific
>than "Re: Contents of Ubuntu-tam digest..."
>Today's Topics:
>
>  1. [??????? ?????]?????????? ???????? (?????????)
>  2. [??????? ?????]?????????? ???????? (?????????)
>தோழர்களே,
>          இந்தவார கூட்டத்தில் கலைசொற்கள் தமிழ் மொழியாக்கம் பற்றியும்,
>தமிழாக்க நிலவரம், பெடோரா வகுப்பறை மற்றும் பலவற்றை வரும் ஞாயிறு மாலை 4 மணி
>முதல் 5 மணி வரை freenode.net -ல் #ubuntu-tam என்ற à®
றையில்
>விவாதிக்கப்படுகிறது. இதில் எல்லொரும் கலந்துகொள்ளுமாறு
>கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
>
> குறிப்பு :
>
>  1.
>
>  à®
றையில் நுழைய கடவுசொல் தேவையில்லை.
>  2.
>
>  X-Chat IRC Client எனும் பொதி நிறுவப்பட்டிருத்தல் à®
வசியம்.
>  3.
>
>  தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றில் விவாதிக்கலாம்.
>  4.
>
>  தமிழில் துவக்க கையேடினை உருவாக்க, உபுண்டு கைபிடி தோழர்கள் கலந்து கொள்வது
>  à®
வசியமாகிறது.
>  5.
>
>  இதனைப்பற்றிய கருத்துக்களையும் விவாதிக்கலாம்.
>
>
> ந. பத்மநாதன்
>
>பொள்ளாச்சி.
>
>
>--
>
>Padhu,
>Pollachi.
>
>
>Knowledge is power !
>
>"Be an Energy (Opti)mizer - Use Electricity Wiser"
>
>
>
>--
>
>Padhu,
>Pollachi.
>
>
>Knowledge is power !
>
>"Be an Energy (Opti)mizer - Use Electricity Wiser"
>ொழர்களே,
>          இந்தவார கூட்டத்தில் கலைசொற்கள் தமிழ் மொழியாக்கம் பற்றியும்,
>தமிழாக்க நிலவரம், பெடோரா வகுப்பறை மற்றும் பலவற்றை வரும் ஞாயிறு மாலை 4 மணி
>முதல் 5 மணி வரை freenode.net -ல் #ubuntu-tam என்ற à®
றையில்
>விவாதிக்கப்படுகிறது. இதில் எல்லொரும் கலந்துகொள்ளுமாறு
>கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
>
> குறிப்பு :
>
>  1.
>
>  à®
றையில் நுழைய கடவுசொல் தேவையில்லை.
>  2.
>
>  X-Chat IRC Client எனும் பொதி நிறுவப்பட்டிருத்தல் à®
வசியம்.
>  3.
>
>  தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றில் விவாதிக்கலாம்.
>  4.
>
>  தமிழில் துவக்க கையேடினை உருவாக்க, உபுண்டு கைபிடி தோழர்கள் கலந்து கொள்வது
>  à®
வசியமாகிறது.
>  5.
>
>  இதனைப்பற்றிய கருத்துக்களையும் விவாதிக்கலாம்.
>
>
> ந. பத்மநாதன்
>
>பொள்ளாச்சி.
>
>
>--
>
>Padhu,
>Pollachi.
>
>
>Knowledge is power !
>
>"Be an Energy (Opti)mizer - Use Electricity Wiser"
>--
>Ubuntu-tam mailing list
>Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
>Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam


Ph:0091-44-32926868 WLL; 0091-44-22581348 
ksbalaji
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20090313/80d5ed68/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list