[உபுண்டு பயனர்][உபுண்டு_தமிழ்] IBUS - Itrans - Phonetic

Yogesh yogeshg1987 at gmail.com
Thu Dec 31 00:42:27 GMT 2009


30 டிசம்பர், 2009 9:02 pm அன்று, Tirumurti Vasudevan
<agnihot3 at gmail.com>எழுதியது:

>
> http://fedoraproject.org/wiki/I18N/Indic/TamilKeyboardLayouts#Itrans_Keyboard_Layout
>
> இத பாருங்க.
>

நன்றி. மிகவும் பயன்படும். இது போன்று வேறு விசைமாற்றிகளின் தளக்கோள
உருவாக்கங்களை கண்டுபிடித்தால் தெரிவிக்கவும். நானும் உருவாக்க
முயற்சிக்கிறேன்.
 --
நன்றி,
யோகேஷ்.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20091231/d96fce85/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list