[உபுண்டு பயனர்]Tamil Language - Few questions

Yogesh yogeshg1987 at gmail.com
Wed Dec 23 02:48:37 GMT 2009


2009/12/22 ஆமாச்சு|amachu <amachu at ubuntu.com>

>
> தாங்கள் தமிழ்ச் சொற்கள் பரிந்துரைகளுக்கு விக்சனரி குழுவின் துணையினை
> நாடலாம்.
>

விக்சனரி குழுவை எப்படி தொடர்புகொள்வது ?
--
நன்றி,
யோகேஷ்.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20091223/dde4f791/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list