[உபுண்டு பயனர்]Blender Game Contest 2010

ஆமாச்ச ஆமாச்ச
Tue Dec 22 17:01:04 GMT 2009


அருண்

இத்தகைய செய்திகளை குழுமத்திற்கு அனுப்பும் போது குறைந்தபட்சம் பிரதானச்
செய்தியையாகிலும் தமிழாக்கம் செய்து அனுப்புதல் உத்தமம்.

--

ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-tam mailing list