[உபுண்டு பயனர்]Tamil Language - Few questions

ஆமாச்ச ஆமாச்ச
Tue Dec 22 16:59:27 GMT 2009


On Tue, 2009-12-22 at 10:48 +0530, Yogesh wrote:
> software development
> development
> topic
> case study
> project

மென்பொருள் உருவாக்கம்
உருவாக்கம்
தலைப்பு
உதாரணம்/ மேற்கோள் 
திட்டம் (அ) செயல்திட்டம்

தாங்கள் தமிழ்ச் சொற்கள் பரிந்துரைகளுக்கு விக்சனரி குழுவின் துணையினை
நாடலாம்.

--

ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-tam mailing list