[உபுண்டு பயனர்]வாராந்திர இணையரங்க உரையாடல்

Shakthi Kannan shakthimaan at gmail.com
Sun Dec 20 04:27:31 GMT 2009


வணக்க்ம்,

--- 2009/12/20 ஆமாச்சு|amachu <amachu at ubuntu.com>:
| உதாரணத்திற்கு:
|
| http://logs.ubuntu-eu.org/freenode/2009/11/29/%23ubuntu-tam.html
\--

நான் சொன்னது வேறு,

---
| http://meetbot.fedoraproject.org/fedora-meeting/2009-11-15/fedora-meeting.2009-11-15-06.45.html
\--

SK

-- 
Shakthi Kannan
http://www.shakthimaan.com


More information about the Ubuntu-tam mailing list