[உபுண்டு பயனர்]Tamil Language - Few questions

ஆமாச்ச ஆமாச்ச
Wed Dec 16 02:29:06 GMT 2009


On Mon, 2009-12-14 at 22:08 +0530, கா. சேது | කා. සේතු | K. Sethu wrote:
> ஆம் எல்லாவற்றையும் பார்த்த பின் எனது கருத்துக்களைத் தெரிவிக்க
> விரும்புகிறேன்.

13 Dec 09 தேதிக்கான பதிவு:

https://fedorahosted.org/fuel/attachment/wiki/fuel-tamil/fuel-tamil-chat-log-13-Dec-09?format=raw

--

ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-tam mailing list