[உபுண்டு பயனர்]Tamil Language - Few questions

Yogesh yogeshg1987 at gmail.com
Wed Dec 16 03:20:33 GMT 2009


2009/12/16 ஆமாச்சு|amachu <amachu at ubuntu.com>

> On Mon, 2009-12-14 at 22:08 +0530, கா. சேது | කා. සේතු | K. Sethu wrote:
> > ஆம் எல்லாவற்றையும் பார்த்த பின் எனது கருத்துக்களைத் தெரிவிக்க
> > விரும்புகிறேன்.
>
> 13 Dec 09 தேதிக்கான பதிவு:
>
>
> https://fedorahosted.org/fuel/attachment/wiki/fuel-tamil/fuel-tamil-chat-log-13-Dec-09?format=raw
>

case study க்கு நிகர்ச்சொல் யாது ??
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20091216/ab25e4fc/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list