[உபுண்டு பயனர்]முனையத்தின் தமிழ் எழுத்துக் கோளாறு

Yogesh yogeshg1987 at gmail.com
Tue Dec 15 14:53:34 GMT 2009


2009/12/15 Alagunambi Welkin <alagunambiwelkin at gmail.com>

> நண்றி
>
> நான் virtual-முனையத்தினை(ctrl+alt+f1) குறிப்பிடுகின்றேன்.
>
> தெரிந்துகொள்வதர்க்காக கேட்கிறேன் ..
முனையத்தில் தமிழ் கொண்டு எதை எதை செய்யலாம் ?? முனையத்தில் தமிழை
பயன்படுத்துவதன் காரணம் யாது?
--
யோகேஷ்
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20091215/c816ae19/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list