[உபுண்டு பயனர்]முனையத்தின் தமிழ் எழுத்துக் கோளாறு

Alagunambi Welkin alagunambiwelkin at gmail.com
Tue Dec 15 14:33:30 GMT 2009


நண்றி

நான் virtual-முனையத்தினை(ctrl+alt+f1) குறிப்பிடுகின்றேன்.


அழகுநம்பி வெல்கின்


More information about the Ubuntu-tam mailing list