[உபுண்டு பயனர்]Tamil Language - Few questions

Yogesh yogeshg1987 at gmail.com
Mon Dec 14 08:23:42 GMT 2009


> தாங்கள் அதை வாசிக்க இயலுகிறதா ?
>
> நேற்றைய அரட்டைக்கான குறிப்பேடும் உள்ளதா ?
>

 அந்த கோப்பு "utf-8 english text" வகையை சாரும். அதனை படியெடுத்து ஒட்டுதல்
பயனளிக்காமல் போகலாம்.
--
யோகேஷ்
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20091214/fb7d1735/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list