[உபுண்டு பயனர்]குனு வினக்ஸ் பணிச் சூழல்களில் அன்றாடம் அதிகம் பயன்படுத்த நேரிடும் பதங்களுக்கு நிகரான தமிழ்ச் சொல்லாக்க நிகழ்வு

ஆமாச்ச ஆமாச்ச
Sat Dec 5 06:44:16 GMT 2009


On Sat, 2009-12-05 at 11:58 +0530, DEV RAJ wrote:
> 
> ராம்தாஸ் அவர்களே,
> இதை மின் தமிழில் வெளியிடலாமா? 

தாராளமாக. செய்ய நினைத்திருந்தேன்.

--

ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-tam mailing list