[உபுண்டு பயனர்] celebrated ubuntu 9.10 release party in kanchipuram, successfully

Arulalan T tarulalan at gmail.com
Tue Dec 1 16:31:36 GMT 2009


-
வணக்கம் ,

காஞ்சி பயனர் குழுமம் , உபுண்டு வெளியீட்டு விழாவை சிறப்பாக நடத்தினோம் .
இணைப்பை வாசிக்கவும் .
-- 
நன்றி ,

அருளாளன் . த


Kanchi Linux User Group Rocks !

http://kanchilug.wordpress.com

My Experiments In Linux are here

http://tuxworld.wordpress.com

தக்கன தழைக்கும் !
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20091201/a0eeea33/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ??????9.10.pdf
Type: application/pdf
Size: 27033 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20091201/a0eeea33/attachment-0001.pdf 


More information about the Ubuntu-tam mailing list