[உபுண்டு பயனர்] [Bulk] Ubuntu-tam Digest, Vol 30, Issue 4

arulmozhi ram2_in at yahoo.co.in
Sun Apr 12 13:08:04 BST 2009


ubuntu-tam-request at lists.ubuntu.com wrote:
> Send Ubuntu-tam mailing list submissions to
> 	ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
>
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
> 	https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> 	ubuntu-tam-request at lists.ubuntu.com
>
> You can reach the person managing the list at
> 	ubuntu-tam-owner at lists.ubuntu.com
>
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of Ubuntu-tam digest..."
>
>
> Today's Topics:
>
>  1. [??????? ?????]???????? ???????? (?????????)
>  2. [??????? ?????]?????????? ???????? (?????????)
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Sat, 11 Apr 2009 15:26:35 +0000
> From: ????????? <indianathann at gmail.com>
> Subject: [??????? ?????]???????? ????????
> To: ubuntu-tam <ubuntu-tam at lists.ubuntu.com>, 	ubuntu-l10n-tam
> 	<ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com>
> Message-ID:
> 	<e43212340904110826o7502dea0r58b09f4e14e3f027 at mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>
> ????????,
>             ????? 05.04.2009 ????? ???????? ???????????,
> ?????, ????, ??????, ????????? ??????? ????? ??????? ??????????????.
> ?????????????? ???????????????? ??????? ?????? ????? ?? ?????????
> ?????????? ???????????? ?? ?????? ?????????????. ?????? ???????????
> ????? ???????? '??????' ?????????? ???????? ?????????????
> ??????????????????? ??????? ????? ?????????????? ????? ???? ??????????
> ????? ?????? ?????????????. ????? ????????? ?????????????????? ?????
> ??????????? 'amachu at amachu.net' ???? ?????????? ??????? ????
> ??????????. ????????? '??????? ??????????' ?????????? ???? ???????
> ?????????????? ????? ??????? ???????? ??? ????? ???????????? ?????
> ??????????????????.
> 		????????? ???????????, ??????? ?????????? ??????? ??????? ?????
> ?????????????? ????????? ???????? ????????? ???? ???? ?????????
> ???????.
>
> http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=?????????_????????_????????
>
>
> ?. ?????????
>
>
>  
இந்த மடலில் கேள்விகுறிகளாக இருக்கேMore information about the Ubuntu-tam mailing list