[உபுண்டு பயனர்]கடந்தவார உரையாடல்

ஆமாச்சு amachu at amachu.net
Sat Apr 4 17:49:01 BST 2009


On Saturday 04 April 2009 16:14:19 Tirumurti Vasudevan wrote:
> >  தமிழாக்கப்பயிற்சிபபட்டறை ஒன்றை சென்னையில் நிகழ்த்துவது பற்றியும்
> > விவாதிக்கப்பட்டது. இப்பயிற்சிக்கான இடம் மற்றும் ஒருங்கினைப்பு ஆகியவற்றில்
> > பங்களிக்க அமாசு அவர்களை amachu at amachu.net என்ற முகவரியில்
> > தொடர்புகொள்ளலாம்.
> >
> >
> > ஆ! பயனுள்ள செயல்.

அதோடு பயன்படுத்துவோரே மொழிபெயர்க்க வேண்டும் எனும் வழிமுயைப் பற்றியம் 
பேசப்பட்டது.

--

ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-tam mailing list