[உபுண்டு தமிழகம்]தரவிறக்கம்

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Fri Oct 31 00:11:51 GMT 2008


புதிய உபுண்டு குபுண்டு (8.10) ஆகியவற்றை தரவிறக்க டாரண்ட் மென்பொருளை ஐ
பயன்படுத்துக. சீக்கிரம் ஆகிவிடுகிறது.
திவா
-- 
My blogs:(all in Tamil)
http://anmikam4dumbme.blogspot.com/
http://chitirampesuthati.blogspot.com/
http://kathaikathaiyaam.blogspot.com/

BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20081031/60f39453/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list