[உபுண்டு தமிழகம்]Wine in Ubuntu - தி ஈரோடு எபக்ட்..

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Wed Nov 26 16:57:57 GMT 2008


இராஜா,

பத்து நிமிட அளிக்கை - தங்கள் முயற்சி திருவினையானது...

உபுண்டுவில் மது மயக்கம் - http://in.youtube.com/watch?v=csSJChDZWcc

பாராட்டுக்கள்.. தங்களது படைப்பு பிறருக்கும் உற்சாகமூட்டுவதாய் அமையட்டும்..

--
ஆமாச்சு

---------- Forwarded message ----------
From: GLOBALedge TRAINING ACADEMY <geta.erode at gmail.com>
Date: Fri, Nov 21, 2008 at 9:36 PM
Subject: Wine in Ubuntu
To: amachu at ubuntu.com


Friends,

Please checkup this presentation in YOU TUBE, if you can spend about 10 minutes.

http://in.youtube.com/watch?v=csSJChDZWcc

Thanks & regards,

RAJA C S N
9443498027

http://globaledge5.wordpress.com


More information about the Ubuntu-tam mailing list