[உபுண்டு தமிழகம்] Ubuntu-tam Digest, Vol 25, Issue 4

Sivakumar.R.J rj.sivakumar at gmail.com
Tue Nov 18 12:16:43 GMT 2008


hi...
   i cant view your messages ... can you please tell me how to configure
gmail to view tamil mails... every word has been showing has ??????????????

On Tue, Nov 18, 2008 at 5:30 PM, <ubuntu-tam-request at lists.ubuntu.com>wrote:

> Send Ubuntu-tam mailing list submissions to
>    ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
>
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>    https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
>    ubuntu-tam-request at lists.ubuntu.com
>
> You can reach the person managing the list at
>    ubuntu-tam-owner at lists.ubuntu.com
>
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of Ubuntu-tam digest..."
>
>
> Today's Topics:
>
>  1. Re: [??????? ???????]????????? ????????? ??????????? ???????
>   ( ?. ???? ???????|Sri Ramadoss M )
>  2. [??????? ???????]??????? ??????? ???????...
>   ( ?. ???? ???????|Sri Ramadoss M )
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Sun, 16 Nov 2008 23:44:23 +0530
> From: " ?. ???? ???????|Sri Ramadoss M " <amachu at ubuntu.com>
> Subject: Re: [??????? ???????]????????? ????????? ??????????? ???????
> To: ILUG-C <ilugc at ae.iitm.ac.in>
> Cc: ????? ??????? ????? ????  <ubuntu-tam at lists.ubuntu.com>
> Message-ID:
>    <e3dcb5360811161014l6fefd621mee642a07998fca3e at mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>
> > 2008/11/10 ?. ???? ???????|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com>:
> > ????????????? ??????????????:
> >
>
> ?????????? ?????? ?????? ????????? ??????? ?????? ??????????????.
>
> 1) ?????????????????? ????? ???????? ???? ????????????????? ??????
> ?????????????????????????. ??? ??????? ??????? ??????? ?????. xkb ????
> ???????????? ????????? ???? ??????? ???? ???? ???????? ????????????
> ???????? ????? ????? ????? ???????? ????? ????????????? ???????.
>
> 2) ????? ???? ?????????? ???? ???? ???????? ???????? ???????? ?????
> ???????? ????? ?????? ???????? ????????????.
>
> --
> ???????
>
> ------------------------------
>
> Message: 2
> Date: Mon, 17 Nov 2008 06:50:21 +0530
> From: " ?. ???? ???????|Sri Ramadoss M " <amachu at ubuntu.com>
> Subject: [??????? ???????]??????? ??????? ???????...
> To: ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com, " ????? ??????? ????? ???? "
>    <ubuntu-tam at lists.ubuntu.com>
> Message-ID:
>    <e3dcb5360811161720y73ffceb3xc45b96aa88befc51 at mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>
> ???????,
>
> ??????? ???????? ???????? ???????, ??????????? ?????? ???????? ??
> ??????? ????? ???????? ???????????????? ???? ???????? ?????
> ???????????? ??????? ??????????? ???????????? ??????????. ???????
> ????? ??????????? ?????????? ???????????????? ???????????
> ????????????? ????????? ????? ??????????????.
>
> ??? ?????????? ???????????? ?????????????? ??????? ????????
> ??????????? ??????????????????? '??????? ??????? ?????????'
> ???????????? ???????? ?????????. ?????????????? ??? ?????? ???????
> ?????????? (??????? ????????, ??????????...) ??????? ?????????????
> ?????? ????? ???????????? ?????? ????????. ??????? ??????? ????????
> ??????????????????? ???? ??????? ?????????.
>
> ??????????????? ???????, ??????? ????? ??????? ????? ?????????? ????,
> ???????????????? ????????? ?? ???? ??????? ??????????. ????????????
> ?????? ?????????? ????????? ?????? ???????????????????. ????? ???
> ??????? ????????? ????????? ?? ????????????? ?????????
> ????????????????. ???? ??????????? ???????????????? ?????? ???
> ?????????????? ???.
>
> ?????? ?????, ??????? ??????????? ??????? ?????????? ????????? ??????
> ?? ????? ?????! ??????
>
> --
>
> ???????
>
> ------------------------------
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>
> End of Ubuntu-tam Digest, Vol 25, Issue 4
> *****************************************
>-- 
Sivakumar.R.J
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20081118/1b1eb8c2/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list