[உபுண்டு தமிழகம்]கைப்பிடி தோழர் அனுபவம்..

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Mon Nov 3 12:09:49 GMT 2008


2008/11/2 Shakthi Kannan
>
>
> இவர்களின்  பிரச்சனைகள் எங்கேனும் தொகுத்து உள்ளதா?
>
>
இதுவரை இல்லை.

-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20081103/2f29e158/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list