[உபுண்டு தமிழகம்]பணியறிக்கை...

Sri Ramadoss M shriramadhas at gmail.com
Wed May 28 03:33:23 BST 2008


வணக்கம்

நிகழும் மே மாதத்திற்கான பணியறிக்கை 
https://wiki.ubuntu.com/TamilTeam/Monthly_Reports பக்கத்தில் கிடைக்கப் பெறுகிறது.

தாங்களும் உபுண்டு சார்ந்த பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்தால் பக்கத்தை தொகுத்து மேம்படுத்துமாறு கேட்டுக் 
கொள்கிறேன்.

--
ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-tam mailing list