[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு தமிழ் குழும வாராந்திர ஐஆர்சி உரையாடல் - நினைவு

ஆமாச்சு shriramadhas at gmail.com
Fri May 9 05:42:07 BST 2008


Summary: உபுண்டு தமிழ் குழும வாராந்திர ஐஆர்சி உரையாடல் - நினைவு
Organizer: ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com>
Location: #ubuntu-tam irc.freenode.net
Start Date: 2008-05-10
Start Time: 15:00
Details:
உபுண்டு தமிழ் குழும வாராந்திர ஐஆர்சி உரையாடல் - நினைவு மடல்
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: text/calendar
Size: 1341 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080509/838ed3ee/attachment.icz 


More information about the Ubuntu-tam mailing list