[உபுண்டு தமிழகம்]தஞ்சைப் பகுதி வாழ் உறுப்பினர்கள்

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Sun Jun 8 14:06:28 BST 2008


வணக்கம்

தஞ்சைப் பகுதி வாழ் அங்கத்தினர்கள் இருப்பின் எம்மைத் தனிப்பட்டு தொடர்பு
கொள்ளவும்.

-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080608/84fdcd44/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list