[உபுண்டு தமிழகம்]ஆடியிலும் உங்களைப் பிரியாத கணிமொழி..

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Wed Jul 16 08:13:21 BST 2008


ஆடியிலும் உங்களைப் பிரியாத கணிமொழி <http://kanimozhi.org.in>...

-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080716/0d59df92/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list