[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டுவில் தினத் தந்தி..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Fri Jan 4 08:33:43 GMT 2008


பார்க்க: http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=4069302#post4069302

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080104/1d775f82/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list