[உபுண்டு தமிழகம்]Tamil in Thunderbird

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Wed Feb 27 12:41:59 GMT 2008


On Wednesday 27 Feb 2008 1:33:59 pm Tirumurti Vasudevan wrote:
> ஏன் முன்னே? இப்பவும் (கட்ஸி) கேபாபலில் எனக்கு அது வேலை செய்யவில்லை.

நான் எக்ஸ்கேபியைக் கெட்டியாகப் பிடிச்சிக்கிட்டிருக்கேன் :-)

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.


More information about the Ubuntu-tam mailing list