[உபுண்டு தமிழகம்]Tamil in Thunderbird

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Wed Feb 27 07:09:33 GMT 2008


On Wednesday 27 Feb 2008 11:09:40 am M.Ganesh wrote:
>  உங்கள் கேள்வி புரியவில்லை. மேற்சொன்ன கட்டளைகளை கொடுத்தபின் தண்டர்பர்ட்
> வேலை செய்கிறது. ஆனால் அதனுள் scim வேலை செய்யவில்லை. மற்ற இடங்களில் (gedit
> etc.) scim வேலை செய்கிறது.

சரி ஸ்கிம்மின் அனைத்து உள்ளீட்டு முறைகளிலிலும் சிக்கல் நிலவுகிறதா அல்லது போனடிக் முறையில் 
மாத்திரமா? ஏனெனில் முன்னர் இத்தகைய பிரச்சனை குநோம் சூழலில் கேபாபல் பயனபாட்டிலும் காணக்கி
டைத்து.

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.


More information about the Ubuntu-tam mailing list