[உபுண்டு தமிழகம்]Ubuntu-tam Digest, Vol 16, Issue 8

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Fri Feb 22 04:14:13 GMT 2008


On Thursday 21 Feb 2008 11:35:10 pm *Razee* wrote:
> plz explain me how to remove ubuntu from my pc?
>

??


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-tam mailing list