[உபுண்டு தமிழகம்]வேண்டுகோள்!

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Fri Feb 15 06:17:31 GMT 2008


On Friday 15 Feb 2008 11:41:37 am ஆமாச்சு wrote:
> வணக்கம்
> கேபசூவில் நாட்டம் உடையோர் எம்முடன் இணைந்து செய்யலாம். பதிலிடவும்.

http://cdimage.ubuntu.com/kubuntu/releases/hardy/

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-tam mailing list